tom1

ISSN 2082-6044

Czasopismo ASPEKTY MUZYKI zostało powołane w 2010 roku jako rocznik naukowy wydawany przez Wydział Dyrygentury, Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Stwarza możliwość prezentacji wyników badań i refleksji autorom reprezentującym wszystkie dyscypliny sztuk muzycznych i nauk o muzyce, w tym zwłaszcza szeroko rozumianą teorię muzyki, muzykologię historyczną i systematyczną, kulturologię muzyczną, estetykę muzyki czy pedagogikę muzyczną. Otwarte jest także dla przedstawicieli innych dziedzin nauk humanistycznych, podejmujących w swoich badaniach problematykę dotyczącą muzyki, zwłaszcza w ujęciach interdyscyplinarnych czy transdyscyplinarnych.
Do działów Studia oraz Juwenilia przyjmowane są teksty w języku polskim oraz w językach konferencyjnych, poddawane procedurze recenzowania zgodnej z wymogami MNiSW.
Zapraszamy także do przesyłania tekstów do działu Szkice i refleksje, a także recenzji książek i sprawozdań z ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz krajowych bądź zagranicznych wydarzeń muzycznych.

ASPEKTY MUZYKI znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki  i Szkolnictwa Wyższego (lista B).

Artykuły publikowane w „Aspektach Muzyki są streszczane i/lub indeksowane w bazach czasopism naukowych:

ERIH PLUS The European Reference Index for the Humanities,
BazHum,
Index Copernicus — IC Journals Masters List,
PBN — Polska Bibliografia Naukowa.

Wersja pierwotna czasopisma ukazuje się w postaci papierowej. Wszystkie artykuły zamieszone w tomach 1–6 dostępne są także w wersji elektronicznej w bazie pełnotekstowej  1-maly 

 

  

Projekt graficzny okładki i layout: Jan Misiek